Algemene voorwaarden Energielabel Woonruimte

Versie 2017

Artikel 1 Algemeen

1. Energielabel Woonruimte (ELW) is de handelsnaam van Energielabel Woonruimte.
2. ELW is gecertificeerde onderneming bij het SKG-IKOB op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 delen 00 en 01.
3. Op alle opdrachten uitgevoerd voor Energieprestatieadvisering zijn deze beoordelingsrichtlijnen integraal van toepassing en vormen een onverbrekelijk deel van de opdracht. Deze beoordelingsrichtlijnen zijn in te zien bij het ISSO Kennisinstituut voor de installatiesector. Op verzoek kan deze Beoordelingsrichtlijnen aan de opdrachtgever worden getoond.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever.
5. De door ELW genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
6. ELW kan niet gehouden worden om de opdracht uit te voeren voordat deze door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk is bevestigd.
7. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever.

Artikel 2 Uitvoering opdracht

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ELW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan ELW zijn verstrekt, heeft ELW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra werkzaamheden en/of kosten volgens de door ELW gehanteerde tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan zal kan het moment van voltooiing van de werkzaamheden daardoor worden vertraagd hetgeen niet is toe te rekenen aan ELW.
4. ELW is bevoegd om (meer-)kosten in rekening te brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan ELW kunnen worden toegerekend.
5. Indien de uitvoering van de werkzaamheden buiten toedoen van ELW wordt vertraagd, waaronder een verlenging van de bouwperiode met 10% of meer, en ELW daardoor extra werkzaamheden dient te verrichten en/of extra kosten dient te maken, dan is ELW gerechtigd om deze extra werkzaamheden en/of extra kosten separaat bij de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen.
6. De opgave van de levering- of uitvoeringstermijn geschiedt bij benadering en is geen fatale termijn. Bij overschrijding van een opgegeven termijn zal ELW alsnog binnen een redelijke termijn nadien presteren tenzij dit buiten haar toedoen wordt verhinderd. ELW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een termijnoverschrijding.
7. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ELW op straffe van verval van recht.

Artikel 3 Inmeten, registratie en afmelding

1. Het inmeten en berekenen van ruimtes en terreinen wordt door ELW met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Aan een door ELW opgegeven maat kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot over- of ondermaat en de gevolgen daarvan voor zover deze maat 5% of minder afwijkt van het daadwerkelijke maat of het verschil is te wijten aan schrijf-/typefouten of een gebrek in de door ELW gebruikte meetapparatuur.
2. De door ELW vastgestelde gegevens van de Energie Index worden geregistreerd in het database van RVO (landelijk register).
3. De Certificatie-instelling van ELW kan mogelijk een controleonderzoek uitvoeren. Wanneer de Certificatie-instelling geen toestemming krijgt van de opdrachtgever om de woning voor een controleonderzoek te betreden, wordt de geregistreerde Energie Index verwijderd uit het landelijk register van afgemelde Energie Indexen.

Artikel 4 Honorarium, betaling, incasso en rente

1. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal ELW voor de door haar gewerkte uren het op dat moment door haar gehanteerde uurtarief in rekening brengen aan de opdrachtgever en kosten doorbelasten aan de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturering geschiedt naar keuze van ELW in termijnen of de gehele offerteprijs ineen.
3. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien opdrachtgever in verzuim blijft met betalen, is hij vanaf dat moment de toepasselijke rente verschuldigd. De toepasselijke rente voor particuliere opdrachtgevers is de rente conform artikel 6 artikel 119 Burgerlijk Wetboek. De toepasselijke rente voor niet-particuliere opdrachtgevers is de rente conform artikel 6 artikel 119a Burgerlijk Wetboek.
5. Indien de opdrachtgever een factuur van of door ELW gezonden niet tijdig of volledig voldoet, komen alle kosten die ELW of haar incassogemachtigde dient te maken als gevolg daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is niet bevoegd om door ELW betwiste vorderingen te verrekenen met vorderingen van ELW.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ELW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. ELW is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig en/volledig nakomt.
3. ELW is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet tijdig en/of volledig zal nakomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. ELW is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van het niet halen van een planning, het overschrijden van een begroting of van een geraamde bouwperiode.
2. ELW is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade, tenzij ELW zelf terzake het ontstaan van deze schade opzet of grove schuld kan worden verweten.
3. Voor zover ELW aansprakelijk zou zijn, is zij voor geen hogere schade aansprakelijk dan twee keer het bedrag dat Energielabel Woonruimte in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd.
4. De opdrachtgever vrijwaart ELW tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van het uitvoeren van de opdracht door ELW.
5. De aansprakelijkheid van ELW voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Artikel 7 Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat de opdrachtgever weigert akkoord te geven op een offerte voor het verrichten van (aanvullende) werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de initiële opdracht door ELW.

Artikel 8 Toepasselijk recht en rechter

1. Op overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien de opdrachtgever geen woonplaats heeft in Nederland, is de Rechtbank te Den Haag mede bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen ELW en de opdrachtgever. Dit artikel blijft van toepassing ook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd.

Algemene voorwaarden Energielabel Woonruimte – versie 2017


MEER INFORMATIE?

Wilt u ook concreet advies om de Energie-Index van uw woning te verbeteren, een andere WWS-puntentelling te scoren of heeft u een Energie-Indexberekening nodig? Neem dan snel contact met ons op.