Algemene voorwaarden Energielabel Woonruimte

Versie 2021-1

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1 Algemeen
1.1 Energielabel Woonruimte (ELW) is onderdeel van HDL Vastgoed Advies BV, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 77323947.
1.2 ELW is een gecertificeerde onderneming bij het SKG-IKOB op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W.
1.3 Op alle opdrachten uitgevoerd voor Energieprestatieadvisering zijn deze beoordelingsrichtlijnen integraal van toepassing, die daarvan een onverbrekelijk onderdeel vormen. Deze beoordelingsrichtlijnen zijn in te zien bij het ISSO Kennisinstituut voor de installatiesector. Op verzoek kunnen deze beoordelingsrichtlijnen aan de opdrachtgever worden getoond.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever.
1.5 De door ELW genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven of ELW krachtens de wet verplicht is prijzen inclusief BTW te vermelden.
1.6 ELW kan niet gehouden worden om de opdracht uit te voeren voordat deze door de opdrachtgever schriftelijk voor akkoord is bevestigd.
1.7 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever.
1.8 Bij (gedeeltelijke) vernietiging van een bepaling of een deel van die bepaling uit deze voorwaarden blijven de overige (delen van) bepalingen in stand.

Artikel 2 Uitvoering opdracht

2.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan ELW worden verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ten behoeve van het advies van ELW aangeleverde gegevens. ELW is niet verder tot onderzoek verplicht dan waartoe zij op grond van de geldende branchenormen is gehouden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan ELW zijn verstrekt, heeft ELW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra werkzaamheden en kosten volgens de door ELW gehanteerde tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden.
2.3 De gevolgen van een vertraging door wijziging of aanvulling van de overeenkomst komt niet voor rekening en risico van ELW.
2.4. ELW is bevoegd om (meer-)kosten in rekening te brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan ELW kunnen worden toegerekend.
2.5 Indien de uitvoering van de werkzaamheden buiten toedoen van ELW wordt vertraagd, waaronder een verlenging van de bouwperiode met 10% of meer, en ELW daardoor extra werkzaamheden dient te verrichten en/of extra kosten dient te maken, dan is ELW gerechtigd om deze extra werkzaamheden en/of extra kosten separaat bij de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen.
2.6 De opgave van de levering- of uitvoeringstermijn geschiedt bij benadering en is geen fatale termijn. Bij overschrijding van een opgegeven termijn zal ELW alsnog binnen een redelijke termijn presteren, tenzij dit buiten haar toedoen wordt verhinderd (zie artikel 7). ELW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een termijnoverschrijding, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
2.7 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ELW, op straffe van verval van recht.

Artikel 3 Inmeten, registratie en afmelding

3.1 Het inmeten en berekenen van ruimtes en terreinen wordt door ELW met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Aan een door ELW opgegeven maat kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot over- of ondermaat en de gevolgen daarvan voor zover deze maat 5% of minder afwijkt van het daadwerkelijke maat of het verschil is te wijten aan schrijf-/typefouten of een gebrek in de door ELW gebruikte meetapparatuur.
3.2 De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij de landelijke beheerder van het gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten. Na afronding van de opdracht kan een Certificerende Instelling de woning, het woongebouw op woningniveau nog een keer willen bezoeken voor controle op de kwaliteit van het geregistreerde energieprestatie-rapport. De opdrachtgever zal op verzoek van de Certificerende Instelling toegang tot zijn woning of gebouw verlenen. Het niet verlenen van toegang kan leiden tot verwijdering van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand. Door het verstrekken van de opdracht van deze opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.
Op onze website: https://www.energielabelwoonruimte.nl is een link van het actuele certificaat opgenomen. Op aanvraag wordt een kopie verstrekt.
3.3 De opdrachtgever heeft het recht het volledige projectdossier op te vragen.

Artikel 4 Honorarium, betaling, incasso en rente

4.1 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal ELW voor de door haar gewerkte uren haar gebruikelijke uurtarief in rekening brengen aan de opdrachtgever en gemaakte kosten doorbelasten aan de opdrachtgever. Door acceptatie van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Facturering geschiedt naar keuze van ELW in termijnen of de gehele offerteprijs ineens.
4.3 Opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.4 Indien opdrachtgever in verzuim blijft met betalen, is hij vanaf dat moment de toepasselijke rente verschuldigd. Voor particuliere opdrachtgevers geldt de rente conform artikel 6 artikel 119 Burgerlijk Wetboek. De toepasselijke rente voor niet-particuliere opdrachtgevers is de handelsrente conform artikel 6 artikel 119a Burgerlijk Wetboek.
4.5 Indien de opdrachtgever een factuur van of door ELW gezonden niet tijdig of volledig voldoet, komen alle kosten die ELW of haar incassogemachtigde dient te maken als gevolg daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 De opdrachtgever is niet bevoegd om door ELW betwiste vorderingen te verrekenen met vorderingen van ELW.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

5.1 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ELW de uitvoering van (een deel van) de volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.2 ELW is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig en/volledig nakomt.
5.3 ELW is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet tijdig en/of volledig zal nakomen.
5.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of vernietigen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 ELW is niet aansprakelijk behoudens het geval dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding. Indien ELW aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2 ELW is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet halen van een planning, het overschrijden van een begroting of van een geraamde bouwperiode.
6.3 ELW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ELW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ELW toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.5 Indien ELW aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het bedrag dat ELW aan opdrachtgever heeft gedeclareerd ter zake de opdracht bij de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart ELW tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van het uitvoeren van de opdracht door ELW.

Artikel 7 Overmacht

7.1 ELW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ELW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ELW niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ELW worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat de opdrachtgever weigert akkoord te geven op een offerte voor het verrichten van (aanvullende) werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de initiële opdracht door ELW.
7.3 ELW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ELW haar verplichtingen had moeten nakomen.
7.4 ELW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ELW gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever.
7.5 Voor zover ELW ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ELW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware hiervoor een separate overeenkomst gesloten.

Artikel 8 Toepasselijk recht en rechter

8.1 Op overeenkomsten tussen ELW en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Indien de opdrachtgever geen woonplaats heeft in Nederland, is de Rechtbank te Den Haag mede bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen ELW en de opdrachtgever. Dit artikel blijft van toepassing ook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd.

Algemene voorwaarden Energielabel Woonruimte

Versie 2021-1


MEER INFORMATIE?

Wilt u ook concreet advies om het energielabel van uw vastgoed te verbeteren, een andere WWS-puntentelling te scoren of heeft u een verbeterde Energieprestatie nodig? Neem dan snel contact met ons op.